Nyereményjáték szabályzat

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a DWP Comms Bt. (cégjegyzék szám: 53217042, adószám: 70934393141, székhely: 1025 Budapest, Csalán út 35B; továbbiakban: Szervező) által kezelt kattanjki-klub.hu/kihivas oldalon oldalán futó nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2023.08.29.-09.10., éjfél

Sorsolás: Élő adásban 2023.09.12-én vagy technikai akadály felmerülése esetén legkésőbb 2023.09.15., 18:00-ig

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a kattanjki-klub.hu/kihivas oldalon a keresztneve és email címe megadásával jelentkeznie kell a Kattanjki Klub nyitási értesítőjére, illetve az oldalon megjelölt témák bármelyikében legalább 1 db képet feltöltenie a facebook.com/groups/kattanjki csoportban erre a célra létrehozott albumba, használva a témához tartozó hashtaget. Egy témában személyenként 1 db kép tölthető fel!

A sorsolásban azok vesznek részt, akik a sorsolás időpontjában aktív feliratkozói Kattanjki Klub nyitási értesítő email listának, tehát nem iratkoztak le. (A leiratkozással visszavonod a hozzájárulásodat, hogy emailt küldjünk neked.) Illetve szintén feltétel az élő adáson való részvétel, ugyanis a nyeremény kisorsolására ott kerül sor.

3. Kik vehetnek részt a játékban?

Akik a jelen játékfelhívás szerint járnak el, magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkeznek és betöltötték a 18. életévüket (a továbbiakban: Játékos).

A nyereményjátékban egy személy csak egyszer, azaz 1 db email címmel vehet részt. A Játékban a Szervező közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Nyeremény

A Játék végén 2 nyertest hirdetünk, akinek kisorsolása a regisztráltak adatbázisából az élő adás során történik. A nyeremény:

  • 1 db 30.000 Ft értékű Fotoplus vásárlási utalvány
  • 1 db 1 éves Kattanjki Klub tagság, 115.000 Ft értékben (Fénymester csomag)

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

5. Nyertesek értesítése

A nyertessel a Játék során megadott email címen vesszük fel a kapcsolatot.

Amennyiben a meghirdetett időpontban kisorsolt és kihirdetett nyertes az email üzenetre 3 napon belül nem válaszol vagy bármilyen okból elveszíti a jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes sorsolásának a jogát.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremények emailben, kuponkódok formájában kerülnek átadásra a nyertes számára, és az azokon megadott határideig válthatók be a fotoplus.hu, illetve a kattanjki-klub.hu oldalon.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A megadott adatokat – keresztnév, email cím – a Szervező harmadik fél számára nem adja át. Ez alól a nyertes adatai képeznek kivételt, melyek átadására a nyeremény kézbesítése érdekében van szükség.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Játékos bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban és nyereménye postázását kéri, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (teljes név, email cím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja. Ezeket a személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékossal történő kommunikációra használja.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosszák a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

10. Vegyes rendelkezések

A Játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook vagy Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook vagy Instagram.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook or Instagram.